پنجشنبه ، ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
   احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سازد تا همه آنان را وارد ب...   [کلیک]

تبلیغات


اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 

تبدیل فوریه گسستهواضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مهم.ترین کاربرد FFT، یا تبدیل سریع فوریه، در پردازش سیگنال است. که در آن، سیگنال به صورت تابعی از زمان به شدت سیگنال است. همان طور که می توان (برخی از) توابع را به صورت بسط تیلور از توابع چندجمله ای نوشت، می توان توابع متناوب را به خوبی بر حسب تابع.های سینوسی با فاز اولیه و ضریب دلخواه نوشت. حال تبدیل شکل سیگنال به سری فوریه با روش.های تبدیل سریع فوریه انجام می شود. به وسیله تبدیل گسسته فوریه (Discrete Fourier transform - DFT) می.توان توابع و سیگنال.های گسسته را از حوزهٔ زمان به حوزهٔ فرکانس (و یا از حوزهٔ مکان به حوزهٔ عدد موج) تبدیل کرد.
البته نوعی دیگر از این تبدیل، که با نام تبدیل گسستهٔ فوریه شناخته می.شود در بررسی الگوریتم.ها برای ضرب سریع چندجمله ای ها و بردازش رایانه ای سیکنال.ها استفاده می شود. در این بحث به این سری از کاربردهای تبدیل سریع فوریه می بردازیم.تبدیل فوریه گسسته

تعاریف و ویژگی.تبدیل فوریه گسستههای کلی

تعریف
ویژگی.تبدیل فوریه گسستهها

کامل بودن

کامل بودن تبدیل فوریه بدین معنا است که می.توان سیگنال اولیه را از سیگنال انتقال یافته دوباره ساخت. به عبارت دیگر با اعمال تبدیل فوریه داده.ای از دست نمی.رود و تبدیل بازگشت.پذیر است.تبدیل فوریه گسسته
تعامد

بردارهای

دو به دو بر هم عمود هستند، یعنی:که

تابع دلتای کرونکر می.باشد.تبدیل فوریه گسسته


کاربرد در ضرب چندجمله ای.تبدیل فوریه گسستهها

علاوه بر این کاربرد، در بررسی الگوریتم ها، برای ضرب چند جمله ای.ها از نوعی از تبدیل فوریه با نام خاص تر تبدیل سریع فوریهٔ گسسته (Discrete Fourior Transform یا DFT) استفاده می شود. در این روش ابتدا چندجمله ای را به فرم دیگری تبدیل می کنیم که انجام عملیات ضرب و تقسیم بر روی این فرم نمایش می تواند سریع انجام شود. پس از انجام عملیات، با تبدیل عکس فوریه (DFT − 1) می توان پاسخ را در قالب چندجمله ای بدست آورد. در ادامه به برسی دقیق این الگوریتم می پردازیم.تبدیل فوریه گسسته
فرم.تبدیل فوریه گسستههای نمایش توابع

برای نمایش توابع راه.های گوناگونی وجود دارد، به طور مثال می توان یک تابع را با مجموعه اعضا (برای توابع با دامنهٔ محدود)، ضابطهٔ کلی تابع، یک سری مانند بسط تیلور یا بسط فوریه و ... نمایش داد. یک فرم که در انجام محاسبات بسیار کاراست، را در این جا توضیح می دهیم. می دانیم که در صفحه می توان هرچند جمله ای از درجه n را با دقیقا n+1 نقطه از آن به طور یکتا مشخص کرد. مثلا هر خط راست را می توان با دو نقطه از آن به طور یکتا مشخص کرد و برعکس. و یا این که هر سه نقطه یک سهمی را به طور یکتا تعیین می کنند. پس یک روش نمایش چندجمله ای.های درجه n، نگهداری n+1 نقطهٔ آن است. دقت کنید که این نقاط به دلخواه از دامنهٔ تابع انتخاب می شوند.تبدیل فوریه گسسته به طور دقیق تر:

برای مثال نمایش.تبدیل فوریه گسستههای زیر هم ارزند:


نکته ای مهم در این نمایش این است که لازم نیست که مختصات نقاط حقیقی باشند و می توان مقدار تابع را در نقاطی مختلط محاسبه کرد و به عنوان نمایش آن تابع دانست. از این موضوع در الگوریتم تبدیل سریع فوریه به خوبی استفاده می کنیم.تبدیل فوریه گسسته
لازم به ذکر است که اگر یک چندجمله ای درجه n را در بیش از تعداد لازم نقطه مقداریابی کنیم، به آن فرم فوریهٔ گسترش یافته می گویند. مثلا این که سه نقطهٔ هم خط هم یک چندجمله ای درجه یک را مشخص می کنند، هر چند که یک نقطهٔ آن اضافی است. در نتیجه می توان هر چندجمله ای در فرم فوریه را با یافتن آن در تعدادی نقاط اضافی، به فرم گسترش یافته تبدیل کرد. این کار نیز در ضرب چند جمله ای.ها لازم است، زیرا اگر دو چندجمله ای درجه n را در فرم فوریه داشته باشیم برای بدست آوردن حاصل ضرب آن دو نیاز به تعداد بیش تری نقطه از هر یک داریم.تبدیل فوریه گسسته
تبدیل فرم.تبدیل فوریه گسستهها

تا این جا دو فرم مهم برای نمایش چندجمله ای.ها ارائه دادیم: فرم فوریه و فرم ضابطه ای. حال می خواهیم به تبدیل بین این دو فرم بپردازیم. این تبدیل اساس کار الگوریتم.های محاسباتی پیش رو خواهد بود. به تبدیل از فرم ضابطه ای به فرم فوریه، مقداریابی می گویند و به عکس این عمل یعنی تبدیل از فرم فوریه به فرم چندجمله ای درون یابی گفته می شود.تبدیل فوریه گسسته
یک الگوریتم برای تبدیل فرم ضابطه ای به فرم فوریه، این است که ابتدا n+1 مقدار دلخواه

را انتخاب کنیم و سپس مقدار چند جمله ای را در این نقاط محاسبه کنیم (مثلا با الگوریتم هورنر) که زوج مرتب.های بدست آمده یک فرم فوریه برای چندجمله ای خواهند بود.تبدیل فوریه گسسته این الگوریتم از

است.تبدیل فوریه گسسته در ادامه نشان می دهیم که می توان برای هر چندجمله ای، فرم فوریه آن را در زمان

بدست آورد که به این الگوریتم تبدیل سریع (گسسته ی) فوریه می گویند.تبدیل فوریه گسسته
برای انجام عکس این عمل، یعنی درون یابی یا (DFT − 1) نیز الگوریتم سریعی وجود دارد.تبدیل فوریه گسسته
محاسبات روی فرم فوریه

نکتهٔ جالب در مورد فرم فوریه برای نمایش چند جمله ای ها، سادگی انجام برخی محاسبات روی آن است. به طور مثال اگر بخواهیم دو چندجمله ای را جمع/ضرب کنیم، کافی است آن دو را با یک سری مقادیر x یکسان به فرم فوریه تبدیل کنیم و سپس مقادیر متناظر هر نقطه از آن دو تابع را با هم جمع/ضرب کنیم. دیده می.شود که در این فرم اعمالی مانند ضرب و یا تقسیم بسیار آسان تر از صورت ضابطه ای قابل انجام اند. در حقیقت جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چندجمله.تبدیل فوریه گسستههای به این فرم با

امکان پذیر است. در ادامه به بررسی جزییات پیاده سازی ضرب چندجمله ای.ها می پردازیم.تبدیل فوریه گسسته
مسئلهٔ ضرب چندجمله ای

در این مسئله می خواهیم دو چندجمله ای از درجه.های m و n که به فرم ضابطه ای با ضرایب هر توانی از x آن.ها مشخص شده اند را در هم ضرب کنیم و ضابطهٔ چندجمله ای حاصل را بدست آوریم.تبدیل فوریه گسسته
حال با توجه به بحث پیش، می توان دید که اگر دو چندجمله ای داشته باشیم می توان ابتدا آن.ها را در تعدادی نقطهٔ مشترک مقداریابی کرد و پس از آن فرم فوریهٔ ضرب آن.ها را از ضرب مولفه.های دوم زوج مرتب.های بدست آمده پیدا کرد.تبدیل فوریه گسسته باید توجه کرد که حاصل ضرب، یعنی

دارای درجه ای برابر m + n است پس باید برای نمایش آن به تعداد m + n + 1 زوج مرتب از آن را داشته باشیم، به همین منظور می توان از ابتدا هر دو چندجمله ای را به فرم فوریهٔ گسترش یافته با m + n + 1 نقطه تبدیل کرد، و سپس این نقاط را نظیر به نظیر ضرب کرد و حاصل ضرب را در فرم فوریه بدست آورد. برای یافتن جواب کافی است آن را از فرم فوریه به فرم ضابطه ای تبدیل کنیم. پس دوباره با دو مسئله ای که به آن.ها اشاره کردیم روبرو شدیم: تبدیل فرم.های ضابطه ای و فوریه. کافی است به بررسی پیاده سازی سریع این دو مسئله بپردازیم.تبدیل فوریه گسسته
تبدیل سریع فرم.تبدیل فوریه گسستهها

برای این که بتوانیم از روی فرم ضابطه ای چندجمله ای، n نقطه از نمودار را بدست آوریم، به گونه ای هوشمندانه طوری آن n نقطه را انتخاب می کنیم که نوعی وابستگی به هم داشته باشند و در نتیجه بتوانیم در کل محاسبات مربوط به پیدا کردن مقدار تابع در آن n نقطه را به خاطر همان وابستگی سریع تر انجام دهیم، زیرا عملاً برخی از محاسبات تکراری می شوند. در ادامه به بیان دقیق تر الگوریتم را بیان می کنیم.تبدیل فوریه گسسته

بخش یک: تبدیل مستقیم یا DFT

فرض می کنیم که چندجمله ای داده شده

باشد. تبدیل فوریهٔ n ام A را ماتریس مقدارهای این چندجمله ای در ریشه.تبدیل فوریه گسستههای n ام واحد تعریف کرده و با Y نشان می دهیم:

به طور بدیهی می توان این ماتریس را در زمان n2 محاسبه کرد زیرا محاسبهٔ آن شامل n بار محاسبهٔ مقدار چندجمله ای است که هر بار آن با روشی مانند الگوریتم هورنر به میزان

زمان نیاز دارد.تبدیل فوریه گسسته برای بهبود این روش می توان الگوریتم بازگشتی با زمان

ارائه کرد. فرض کنید می خواهیم مقدار ماتریس تبدیل فوریه را بیابیم.تبدیل فوریه گسسته اگر تعریف کنیم:خواهیم داشت:

ولی اگر n زوج باشد، مربعات ریشهٔ n ام واحد، ریشه.تبدیل فوریه گسستههای

ام واحد هستند.تبدیل فوریه گسسته زیرا که:

پس توانستیم مسئله را به دو زیر مسئله تقسیم کنیم، زیرا اکنون کافی است که ماتریس تبدیل فوریهٔ Aiها را که از اندازهٔ

هستند، در نقاط با مختص اول ریشه.تبدیل فوریه گسستههای

ام واحد پیدا کنیم که همان مسئلهٔ ابتدایی است. پس از دو بازگشت، کافی است با رابطهٔ داده شده جواب.ها را با هم ادغام کنیم تا جواب اصلی مسئله حاصل شود.تبدیل فوریه گسسته الگوریتم کلی به روش بازگشتی در زیر آمده است:
DFT(a) n = length[A] //must be a power of 2
if (n==1) return A
wn = exp(2ᴨi/n)
w = 1
a0 = (a0, a2, ...تبدیل فوریه گسسته, an-2)
a1 = (a1, a3, ...تبدیل فوریه گسسته, an-1)
y0 = FFT(a0)
y1 = FFT(a1)
for ( k=0 to n/2-1) do yk = yk0 + w.تبدیل فوریه گسستهyk1
yk+n/2 = yk0 - w.تبدیل فوریه گسستهyk1
w = w.تبدیل فوریه گسستهwn

این صفحه را در گوگل محبوب کنید [ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: .www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5695]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

برچسب ها: تبدیل , فوریه , گسسته ,


تبلیغات


برچسب های کاربران: مقداریابی چندجمله ای در متلب  -  روش تبدیل فوریه گسسته کوانتوم  -  توابع متناوب را به خوبی بر حسب تابع های سینوسی با فاز اولیه  -  تبدیل فوریه سیگنال سینوسی در مطلب  -  تبدیل فوریه ی گسسته DFT  -  بسط دو جمله ای متلب  -  پیاده سازی تبدیل فوریه سریع با متلب  -  تبدیل یک ماتتریس ضرایب به تابع چند جمله ایی در متلب  -  سری فوریه نمایش دهیم  -  کاربرد تبدیل فوریه سریع  -  تاع دلتای کرونکر چیست  - 

==================================

-


صفحه اول | تمام مطالب | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
سایت واضح آرشیو وب فارسی می باشد و تمامی مطالب بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت می شوند و سایت واضح هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید