متوسط سن مدیریت باید از 48سال به 40 سال کاهش یابد/دولت نگاه ویژه ای برای افزایش سهم مدیریت جوانان و زنان دارد

منبع: گیل نگاه
Please waiting to load page ... متوسط سن مدیریت باید از 48سال به 40 سال کاهش یابد/دولت نگاه ویژه ای برای افزایش سهم مدیریت جوانان و زنان دارد
site stats