تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، ۱۷ آذر ۱۴۰۰    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هيچ شفيعى براى زن نزد پروردگارش نجات بخش تر از رضايت شوهرش نيست.
تعبیر خواب رگ گشادن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند پيري او را رگ گشاد، دليل كه از دشمن سخني به طعنه شنود يا مالش تلف شود. اگر بيند رگ زد و خون ازاو برآمد، دليل كه از جهت سلطاني غمي به وي رسد و به مقدار آن خون زياني به وي رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند عالمي او را رگ بگشاد و خون بسيار آمد در طشتي يا طبقي، دليل بود كه بيمار شود و مال خود را در بيماري هزينه كند. اسماعيل بن اشعث گويد: رگ گشادن از دست راست، دليل بر زيادتي مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دليل بر زبوني كار دوستان بود. اگر بيند كه كسي معروف او را رگ ... 
مي زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود. جابر مغربي گويد: اگر بيند رگ زد و خون بسيار از وي بيرون آمد، چنان كه هيچ خون در تن او نماند، دليل كه به زودي بميرد. اگر علتي دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: رگ زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: گشايش كارها. دوم: سفر. سوم: خصومت. چهارم: انبازي و هم. اگر بيند كه رگ زد و خون نيامد، دليل بر خصومت است. اگر خون بيرون آمد، دليل است بر يافتن مال يا خسران مال. اگر بيند كه تن او بي جراحتي خون آلود شد، دليل كه چيزي بدو رسد. معبران گويند: رگ زدن به خواب، چون بيننده مستور بود شادي و خرمي بيند. اگر مستور نباشد، دليل مفارقت و زيان بود او را به مقدار خون رفتن. محمدبن سيرين گويد: رگهاي تن، دليل بر اهل بيننده و خويشان او كند از بهر آن كه رگ ها در همه تن است رگهاي سر و پيشاني، دليل بر مهتران كند و رگهاي دست و بازو، دليل بر برادران و خويشان مادر كند و رگهاي پشت، دليل بر خويشان پدر كند و رگهاي بيرون در آن، دليل بر اهل دودمان كند و رگهاي ساق، دليل بر مال و معيشت مردم كند. اگر بيند رگ بگشاد و آن رگ بريده شده يا خشك شد، دليل كه يكي از خويشان وي كه بدان تعلق دارد، از دنيا رحلت كند و بعضي از معبران گويند: غم و اندوه و مصيبت به خويشان او رسد و باشد كه درغربت افتد و از خويشان خود جدا ماند. اگر بيند كسي او رگ زد، دليل كه از خويشان او مالش تلف گردد. حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند رگ قيفال بگشاد، دليل كه كارها بر وي بسته شود. اگر بيند رگ باسليق بگشاد، همين تاويل دارد. اگر بيند كه رگ اكحل بگشاد، يعني رگ ميان دست، دليل بستگي كارها كند. اگر سائل گويد كه از رگ خون مي آمد، مال يابد و چون گويد كه خون از رگ مي رفت، دليل كه او را زياني رسد و معبر بايد كه در لفظِ بيننده خواب نگاه كند و تعبير بر موجب او كند. اگر بيند رگ او تهي و كبود شد، دليل كه وي را اندوهي يا زياني رسد.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن