تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 3 مرداد 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):انسان زيرك، دوستش حق است و دشمنش باطل.
تعبیر خواب دينارها

حضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را كاري از كراهت رسد، يا سخني شنود كه او را از آن سخت آيد، به قدر بسياري و كمي دينار. اگر دينار معروف بود، آن چه گفتيم كمتر است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دينار به عدد پنج بود، دليل كه كاري نيكو و پسنديده كند. اگر بيند با او يك دينار بود نه بزرگ و نه كوچك، دليل كه سراي كوچك نو به وي برسد، از كسي معروف كه آن دينار به وي بدهد. اگر با وي صد دينار بود، يا هزار دينار، دليل بود كه علمي اختيار كند كه او را حاصل شود، ليكن عددش بايد ... 
زوج باشد، نه فرد. اگر بيند دينار به كسي داد يا از وي ضايع گرديد، او را علم به قدر آن ضايع شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند يك دينار ببافت يا كسي به او داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند دينار از وي ضايع شد، دليل كه ازجهت فرزند او رامصيبت رسد. اگر بيند دينار بسيار داشت، رنجي به او رسد. معبران گويند: دينار به خواب ديدن، دليل بر گذاردن امانات است. اگر در كف خويش پنج دينار بيند، دليل كه پنج نماز بجا آورد. اگر بيند از آن پنج دينار دو دينار ضايع شد، دليل كه از نماز چندي بجاي آورد و قياس كمتر و بيشتر هم بر اين قياس بود. اگر بيند دينارهاي بسيار يافت و به جاي محكم گذاشت، دليل كه امانت مسلمانان نگاهدارد، خاصه نمازها. اگر بيند كه دينارها همي زد، دليل است در ميان مردمان امر معروف كند و امانت گذارد. اگر بيند يك دينار بيافت، دليل كه بر وي قباله نويسند و دوزند از بهر امانت كه بدو سپارند و بسيار است كه در خواب دينار يابند و به بيداري همان باشد. اسماعيل بن اشعث گويد: دينار نيكو به خواب ديدن دين است و راه راست، خاصه كه بر وي صورت نكرده باشد، چون دينار خلفاء بيند و دينار بد كه بر وي صورت كرده است بي ديني و راه كج بود و بدره دينار مال بسيار است. اگر كسي بيند كه يك دينار داشت و بر يك رويش صورت بود، از بت و بر روي ديگر، نام خداي تعالي، دليل كه اگر مسلمان است مرتد و اگر كافر است مسلمان شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن دينار، چون به عدد پنج بود، پنچ نماز است. اگر به عدد جفت است، دين پاك و علم با منفعت بود، اگر به عدد فرداست، به خلاف اين است. اگر بيند دينارها به كسي داد يا ضايع شد، يا دزديدند اين جمله، دليل بر زوال غم واندوه كند و اگر از يك دينار تا چهار بستاند يا كسي به وي دهد دليل بر عز و جاه و رفعت است، از قِبَل زنان. معبران گويند: دينار به خواب زن و كنيزك و فرزندان است و دينار بسيار مال است، كه به رنج و خصومت بدست آورد.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن